HUISREGELS:
- Ieder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico.
- Ieder lid verklaart de vereniging NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor zover aanwezig in de gymzaal, kleedkamers of daarbuiten.
- Gymkleding is niet verplicht; wel is het raadzaam gemakkelijke kleding te dragen.

 • Voor het turnen zijn er speciale pakjes met glitterdetails, deze kunnen worden aangeschaft in overleg met de trainster.
 • Schoeisel bij voorkeur witte of zwarte turnschoentjes of blote voeten.
 • - De kinderen wachten in de kleedkamer tot de les begint. Ouders houden hierop toezicht.
  - Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingsuren.
  - Indien er bezwaar is tegen het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) voor op de website of ter promotie van de vereniging kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur.
  - Gemiste lessen door b.v. ziekte kunnen (indien mogelijk) worden ingehaald.
  - Bij langdurende ziekte is compensatie van het lesgeld mogelijk e.e.a. in overleg met het bestuur.
  - Ouderhulp. In tegenstelling tot verenigingen met een teamsport hebben wij weinig ouderhulp nodig. Toch vragen wij voor een aantal zaken uw hulp indien nodig.

  INSCHRIJVEN / CONTRIBUTIE / OPZEGGEN:
  Het inschrijfformulier is beschikbaar bij de trainster (of kan HIER Inschrijfformulier Achilles worden gedownload).
  Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld te worden en kunnen bij de trainster worden ingeleverd. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste incasso afgeschreven.
  De contributie, geschiedt per half jaar, bij vooruitbetaling en per automatische incasso.
  De contributietermijnen lopen van februari t/m juli en van augustus t/m januari.
  Leden die in de loop van het halve jaar starten, ontvangen een eerste contributieberekening naar rato van de nog lopende maanden.
  Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen met dit formulier: opzegging lidmaatschap(volledig ingevuld inleveren; de mogelijkheden daarvoor staan op het formulier), met inachtneming van de voorgeschreven opzegtermijn (uiterlijk 4 weken voor de automatische afschrijving).
  Het contributiejaar loopt van 1 februari t/m 31 januari. Afschrijvingen vinden plaats in de maanden februari en augustus. Uiterste opzegdatum 15 juli en 15 januari. Bij latere opzegging is de contributie over de nieuwe betalingstermijn verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd tot het einde van de lopende contributietermijn. (wijziging op statuten)

  DE CONTRIBUTIE bedraagt per 1 augustus 2018:
  De contributie voor volwassenen:
  voor 1 lesuur € 122,– per halfjaar. Automatisch per incasso.

  De contributie voor jeugdleden:
  voor 1 les uur € 63,– per halfjaar. Automatisch per incasso.
  voor 2 lesuren € 98,– per halfjaar. “
  voor 3 lesuren € 122,50 — per halfjaar. “
  Zie ook: maatschappelijke participatie, financiële bijdrage gemeente Bergen.
  Penningmeester: Diana Liefhebber (e-mail: d.liefhebber@zonnet.nl)

  MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
  Moet u rondkomen van een minimuminkomen en behoort u tot de doelgroep van de bijzondere bijstand? Dan kan de gemeente bijdragen in de kosten voor deelname aan educatieve en sportieve activiteiten. De maximale bijdrage is € 150 per jaar voor een volwassene en € 225 per kind per jaar voor contributiegeld en sportspullen. Een aanvraagformulier hiervoor vindt u op de website van de gemeente Bergen (www.bergen-nh.nl) onder Producten, onder de letter M van maatschappelijke participatie. U kunt het ook ophalen aan de balie van het gemeentehuis.

  Een aanvraag bij het Jeugdfonds kan ook via deze link (let op: er zit wat reclame op – klik op het pijltje voor ‘Overslaan’):

  jeugdfonds

  DOELSTELLING VAN DE VERENIGING
  Het doel van de vereniging is, zoals in onze statuten staat beschreven: “de gymnastiek in de ruimste zin van het woord te bevorderen en daardoor de volksgezondheid te verbeteren”.
  Hiertoe verzorgt de vereniging gymnastieklessen voor jong en oud en organiseert zij diverse activiteiten.
  Gymnastiek is een verzamelnaam voor allerlei soorten lichamelijke oefening waar ook turnen onder valt. Lichaamsoefeningen die ten doel hebben de spierkracht, gezondheid en conditie van het menselijk lichaam te bevorderen.
  Turnen is dus een vorm van gymnastiek maar gymnastiek is een ruimer begrip.
  Turnen is een “atletische wedstrijdsport waarbij op bekwame wijze fysieke kracht-, lenigheids- en evenwichtsoefeningen moeten worden uitgevoerd op en aan toestellen zoals matten, evenwichtsbalken, bruggen, paarden en ringen.”

  PRIVACY BELEID PERSOONSGEGEVENS GYMNASTIEK VERENIGING ACHILLES
  Om lid te worden van Achilles vragen wij persoonsgegevens van de aspirant leden. Aspirant leden kunnen minderjarig zijn, dan vragen wij ook gegevens van de ouder, voogd of verzorger.
  Het verzamelen van de gegevens doen wij met het inschrijfformulier. Wij vragen niet meer gegevens dan nodig voor onze ledenadministratie, het innen van de contributie, het organiseren van wedstrijden en toestemming publicatie van verslagen wedstrijden en foto’s website/Facebook. Het gebruik van de persoonsgegevens is aan restricties verbonden. De bewaartermijn van de persoonsgegevens, in beheer door de secretaris, is vijf jaar NA opzegging lid, de overige gegevens voor het innen van de contributie worden vernietigd wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan. De leden kunnen de gegevens die door de vereniging worden beheerd op verzoek inzien en wijzigen cq verwijderen.
  Het complete Privacy beleid kunt u hier downloaden.